Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: Nieuw Perspectief B.V., gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 57264589.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

3. Deelnemer: een privé persoon die de dienstverlening van Opdrachtnemer geniet, zoals coachees en deelnemers aan trainingen of andersoortige bijeenkomsten die door de trainers en adviseurs van Nieuw Perspectief B.V. worden verzorgd.

4. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst verricht, zoals onder meer persoonlijke en executive coaching, organisatie- en strategisch advies, leiderschapsontwikkeling, beleidsontwikkeling, teamontwikkeling, trainingen, workshops, lezingen, onderzoeken.

6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.


Artikel 2. Geldigheid van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en bestellingen door of namens Opdrachtnemer.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3. Aanbod en offertes

1. Elk aanbod en elke offerte van Opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal één maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn of gestanddoening in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het betreffende aanbod of de offerte.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen van extra dienstverlening, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Als een aanbod van Opdrachtnemer een kennelijke fout of vergissing bevat, of als een aanbod van Opdrachtnemer gebaseerd is op door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan Opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.


Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod of offerte van Opdrachtnemer heeft aanvaard.

3. Mondelinge aanvaarding van Opdrachtgever verbindt Opdrachtnemer slechts, nadat Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Indien Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van Opdrachtgever.

6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Opdrachtnemer te betalen.

7. Wanneer Partijen een Overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Opdrachtnemer enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

1 Indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, dan is dat pas mogelijk nadat Partijen daar schriftelijk akkoord voor hebben gegeven. Opdrachtnemer geeft dan tijdig aan of er, en zo ja, wat de gevolgen zijn van de wijziging voor de oorspronkelijke prijs en leverdatum.


2. Een vermindering van het werk onder de Overeenkomst wordt gezien als (gedeeltelijke) annulering. Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen uit artikel 7 over ontbinding.


Artikel 7. Opschorting, annulering of ontbinding van de Overeenkomst

1. Indien Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse ontbinding of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst, is de Opdrachtnemer gerechtigd vergoeding te vorderen voor de omzetderving die ten gevolge van de ontbinding of gedeeltelijke annulering is ontstaan. Ook worden alle gemaakte uren en overige kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Het voorgaande laat de dwingende wettelijke rechten van Opdrachtgever onverlet.

2. Indien een Deelnemer een specifieke dienstverlening of bijeenkomst, zoals een coachingsgesprek, uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de gestelde datum wegens onvoorziene omstandigheden verplaatst, worden er door opdrachtnemer geen annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt het volledige uitvoeringsbedrag in rekening gebracht.

3. Indien een Deelnemer een afgesproken dienstverlening of bijeenkomst in zijn geheel afzegt, worden de overeengekomen kosten van de betreffende dienstverlening of bijeenkomst door Opdrachtnemer volledig bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Opdrachtnemer is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Dit geldt ook, indien na het sluiten van de Overeenkomst bij Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 8. Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan Opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van Opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer behandeld de verkregen informatie, gegevens of bescheiden van Opdrachtgever als strikt vertrouwelijk, tenzij voor bepaalde informatie, gegevens of bescheiden expliciet anders met elkaar is overeengekomen.

5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer de betreffende bescheiden.


Artikel 9. Prijzen

1. Alle prijzen die Opdrachtnemer hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, kilometer- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Opdrachtnemer hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website, of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Opdrachtnemer te allen tijde wijzigen.

3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Opdrachtnemer vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, tenzij anders is overeengekomen.

5. Indien Partijen voor een dienstverlening door Opdrachtnemer een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder expliciete goedkeuring van Opdrachtgever tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is en dient Opdrachtnemer hier expliciet goedkeuring van Opdrachtgever voor te krijgen.

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft Opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

8. Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Opdrachtnemer prijsaanpassingen meedelen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst met Opdrachtnemer op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 10. Betalingen

1. Betalingen dienen te geschieden door middel van overboeking binnen de door Opdrachtnemer op de factuur vermelde termijn. Opdrachtnemer hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

2. Tenzij Partijen reeds schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van Opdrachtgever te vorderen. In geval van een voortdurende Overeenkomst zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever maandelijks factureren.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de aan Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

4. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde de ontvangen facturen van Opdrachtnemer voor de, conform de Overeenkomst, uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening, te voldoen. Ook als Opdrachtgever van mening is dat de dienstverlening onvoldoende is of aangeeft schade te hebben geleden door toedoen van Opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.

Artikel 11. Gevolgen niet tijdig betalen

1. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

2. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

3. Wanneer Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of Deelnemer lijdt, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, is hij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade of schade aan derden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Elk recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van Opdrachtnemer vervalt in elk geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus van Opdrachtnemer zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 13. Klachten

1. Opdrachtgever en Deelnemers zijn gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer direct na constatering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.

2. Ook indien Opdrachtgever tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die een Opdrachtgever of Deelnemer jegens Opdrachtnemer kan doen gelden.

3. Opdrachtnemer zal zich optimaal inspannen om schriftelijke klachten van Opdrachtgever en Deelnemers tijdig en op basis van redelijkheid en haalbaarheid op te lossen.


Artikel 14. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht, zal Opdrachtnemer dit zo snel mogelijk bij Opdrachtgever kenbaar maken. De nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt in dat geval opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Er is sprake van overmacht als Opdrachtnemer na de totstandkoming van de Overeenkomst niet aan verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van Opdrachtnemer ligt. Dit betreft onder meer een noodtoestand, ziekte, brand, waterschade, overstroming, werkstaking bij bezorgdiensten, onvoorziene vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie, onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen, computer¬virussen, slechte weersomstandigheden.

3. Als de situatie van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt.

4. Opdrachtnemer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle teksten, boeken, syllabi, oefeningen en overige bescheiden die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever en Deelnemers blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt voor publicatiedoeleinden of andere toepassingen.


Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden

1. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.

4. Opdrachtgever is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen.


Artikel 17. Overgang van rechten

1. Rechten van Opdrachtgever uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtnemer.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 18. Slotbepalingen

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Opdrachtnemer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

3. Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Behoudens voor zover de wet daaraan in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

4. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Opgesteld te Schermerhorn op 1 november 2022

Algemene voorwaarden