Een nieuwe kijk

Nieuw Perspectief: een nieuwe kijk
Nieuw Perspectief werkt met een aantal vernieuwende perspectieven op de ontwikkelingen van mensen en organisaties. Deze bepalen onze aanpak in coaching, training en procesbegeleiding en staan hieronder kort beschreven.

NP-Afbeeldingen-DiscoveryWaarderend onderzoek
Wij gaan uit van de methode van Waarderend Onderzoek, ofwel Appreciatie Inquiry. We leggen in onze begeleiding en training de focus allereerst op wat goed werkt in het team, de organisatie of het project. Problemen zijn zeker bespreekbaar, maar krijgen nu eens niet de vanzelfsprekende plaats op de eerste rang. Want: “mensen leren van hun fouten, maar ontwikkelen door hun successen!” (Peter Drucker).

Voor de ontwikkeling van organisaties en van samenwerkingsprocessen is de waarderende aanpak (het “halfvolle glas”) bewezen effectiever. Nadat het thema of de ontwikkelvraag is vastgesteld, zijn de vier stappen in een waarderend ontwikkelproces:

 • Waarderen van het beste dat er al is:
  Het identificeren van de kracht en kwaliteit in mens, team en organisatie, waarop we voort kunnen bouwen en wat de mensen in het team of de organisatie verbindt.
 • Dromen van het beste dat we zouden kunnen zijn:
  Het ontwikkelen van een visie op de gewenste toekomst met een balans tussen wat we kunnen, wat we willen en wat we aandurven.
 • Ontwerpen van de benodigde activiteiten:
  Het overbruggen van de kloof tussen waar we nu staan en waar we naar toe willen, door het plannen van de reis in concrete stappen en activiteiten.
 • Realiseren van de visie:
  Handelen met een helder doel voor ogen en improviseren, wanneer de realiteit anders is dan ingeschat.

PAM: een intrinsieke motivatietheorie
Onze visie op het begeleiden en helpen ontwikkelen van professionals is gebaseerd op een waarderende manier van met elkaar omgaan (vanuit de methode van Appreciative Inquiry). Dat wil zeggen: door met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken vanuit ieders kracht en kwaliteiten lukt het veel beter om onze doelen te bereiken. In de manier waarop we waarderend te werk gaan, leggen we een koppeling met de drie belangrijkste factoren die gaan over wat mensen in het werk van binnenuit (intrinsiek) motiveert. Die drie factoren zijn Purpose, Autonomy en Mastery (naar Deci & Ryan):

Purpose (bedoeling)
Uit onderzoek blijkt dat het mensen intrinsiek motiveert, wanneer zij het gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel en vanuit hun rol een bijdrage en toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de collectieve doelen van de organisatie of afdeling.

Autonomy (zelfstandigheid)
De motivatie van mensen neemt ook toe naarmate zij zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe zij hun werk doen. Zelfstandig of zelfgestuurd kunnen werken hangt samen met duidelijkheid over de bedoeling (Purpose).

Mastery (vakmanschap)
Deze laatste factor zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd werken, doordat tegemoet wordt gekomen aan de universele behoefte om vakbekwaam te zijn en zich door te blijven ontwikkelen.

In al onze trainings- en ontwikkelingstrajecten bieden wij handvatten om deze drie essentiële elementen voor groei, inspiratie en motivatie met elkaar te optimaliseren om tot de gewenste effecten te kunnen komen. Hiervoor gebruiken we diverse methodieken en oefenvormen, die we in afstemming met de opdrachtgever inzetten.

Theory-U als verfrissende methode voor complexe vraagstukken
Wij werken bij de begeleiding van strategische vraagstukken regelmatig en graag met deze vernieuwende en verfrissende methode. Theory-U van Otto Scharmer (2009) is genoemd naar de vorm van de letter U (de U-curve). Het beschrijft de diverse fasen die mensen/teams kunnen doorlopen, wanneer ze duurzame oplossingen of antwoorden zoeken voor complexe vraagstukken of problemen, of wanneer ze organisatieontwikkelingen willen voorbereiden.

Theory-U gaat ervan uit dat de kiemen van antwoorden op vraagstukken al aanwezig zijn, maar nog niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte. Het U-curve proces leidt tot een diepgaand onderzoek van de belangrijkste knelpunten, kansen, feiten, waarden, dromen, drijfveren en doelen die men met betrekking tot het betreffende vraagstuk of thema helder wil krijgen. Vervolgens biedt het proces handvatten om deze bouwstenen om te zetten in concrete eerste stappen om tot resultaten te komen, die in nauwe afstemming met de omgeving kunnen worden getoetst en aangevuld.